Informace o zpracování osobních údajů

Ke správě a zpracování Vašich osobních dat přistupujeme zodpovědně a podle platných právních předpisů. Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů, přináší do této oblasti další požadavky. Popis, jak tyto požadavky splňujeme my naleznete níže. A pokud máte další otázku, napište nám  na info@oakcent.com

Kdo spravuje moje údaje?

Správcem osobních údajů je značka OAKCENT a její mateřská společnost Princ Parket s.r.o. Společnost můžete kontaktovat na emailu info@oakcent.com

K jakým účelům se údaje zpracovávají?

 • Osobní údaje jsou tedy využívány vždy pouze v rozsahu, který je pro daný účel nezbytný. Souhlas můžete dle uvážení udělit také ke zpracování pro marketingové účely. Konkrétně se jedná o:

  registraci k odběru newsletterů – zasílání aktuálních a relevantních informací o novinkách v produktovém portfoliu OAKCENT, prodejních akcích, pečování o dřevěné podlahy, poskytování širší podpory. Souhlas s odběrem je možné kdykoli odvolat v patičce každého newsletteru;
  • kontaktní formulář v zápatí každé stránky a na stránce Kontakt – slouží k možnosti on-line poptávky zboží či zasílání zákaznických dotazů. Odesláním poptávky či dotazů udělujete 
  značka Oakcent a firma Princ Parket s.r.o, souhlas se zařazením do databáze kontaktů.

  Souhlas se zpracováním údajů také můžete odmítnout, ať již celý, či pouze v jednotlivých částech, e-mailem na info@oakcent.com


  Které subjekty mají k mým údajům přístup?

  Kromě oprávněných pracovníků značka Oakcent a firma Princ Parket s.r.o, které zabezpečují vedení projektů, výrobu či dodání produktů, to mohou být třetí subjekty poskytující nám své služby (např. dopravce). Se všemi jsme za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřeli korektní smlouvu.

  Jak dlouho máte mé údaje uloženy?

  Tak dlouho, jak stanoví právní předpisy. Kdykoliv se na nás můžete obrátit a požádat o informace, případně výmaz a opravu nepřesných dat. Kontaktní email je info@oakcent.com

   Používáte na webu oakcent.cz soubory cookies?

  Jako naprostá většina webových stránek, používáme také na www.oakcent.cz soubory cookies. Konkrétně se jedná o AdWords, Facebook, Google Analytics, Sklik, Google Tag Manager, Pinterest, Google Business. Z hlediska trvanlivosti je lze dělit na krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do zavření, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v počítači déle (v závislosti na nastavení samotné cookie a prohlížeči) nebo pokud je sami odstraní.

  Jak mohu soubory cookie odmítnout?

  Na www.oakcent.cz můžete ukládání souborů cookie odmítnout ihned při příchodu, a to skrze pop-up okno, které se na stránkách objeví. Se soubory můžete dále pracovat ještě v internetovém prohlížeči, který je automaticky ve výchozím nastavení přijímá.

  Vaše práva vzhledem k GDPR

  Právo na přístup k osobním údajům: V případě, že se chcete zeptat, jestli značka Oakcent a firma Princ Parket s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje, máte právo získat informaci o tom, zda ke zpracování dochází, a pokud tomu tak je, máte právo k vašim údajům získat přístup.

  Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: Pokud se domníváte, že značka Oakcent a firma Princ Parket s.r.o. o vás zpracovává nepřesné osobní údaje nebo chcete osobní údaje doplnit, máte právo požadovat opravu nebo doplnění osobních údajů.

  Právo na výmaz („Právo být zapomenut“): Požádáte-li o výmaz osobních údajů, značka Oakcent a firma Princ Parket s.r.o. vaši žádost posoudí a vaše osobní údaje vymaže, pokud:
  a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
  b) zpracování je protiprávní;
  c) vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů;
  d) odpadla zákonná povinnost ke zpracování osobních údajů na základě práva EU nebo právních předpisů vnitrostátního práva.

  Právo na omezení zpracování osobních údajů: Požádáte-li o omezení zpracování osobních údajů, značka Oakcent a firma Princ Parket s.r.o. vaše osobní údaje znepřístupní nebo provede úkony zpracování, které budou zapotřebí pro řádný výkon uplatnění tohoto práva.

  Právo na přenositelnost osobních údajů: Máte právo požadovat, abychom předali vaše osobní údaje, zpracovávané automatizovaně (v elektronické formě) jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Právo na přenositelnost osobních údajů můžete využít za podmínky, že značka Oakcent a firma Princ Parket s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů a za podmínky, že je to technicky proveditelné. V případě, že by výkonem tohoto práva mohly být nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných fyzických osob, značka Oakcent a firma Princ Parket s.r.o. nebude moci vašemu požadavku vyhovět.

  Právo vznést námitku: V případě, že uplatníte své právo vznést námitku proti zpracování a značka Oakcent a firma Princ Parket s.r.o. posoudí vaši žádost jako oprávněnou, ukončí bez zbytečného odkladu zpracování vašich osobních údajů. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, v takovém případě již nebudou osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: Máte právo se obrátit se svou stížností na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Máte jakýkoliv dotaz nebo
zájem o cenovou nabídku?

KONTAKTUJTE NÁS!